01. Ogólne informacje o działalności ośrodka

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Dom" (w skrócie: Ośrodek "Dom"), przy ul. Walecznych 59 w Warszawie (Saska Kępa) od 1 stycznia 2019r. funkcjonuje w formule ambulatoryjnej (poradnianej) pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Program pomocy przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, doznających przemocy w rodzinie, zwłaszcza dla kobiet i dzieci, które mogą nieodpłatnie skorzystać u nas z pomocy specjalistów ds. pomocy ofiarom, psychologa dla dorosłych i dla dzieci, coacha, prawnika, pedagoga (reedukatora) i w uzasadnionych przypadkach również z pomocy lekarza psychiatry. Każda z osób, zainteresowana skorzystaniem z pomocy Ośrodka udostępnia swoje dane osobowe do rejestracji i podpisuje zgodę na ich przetwarzanie.

Przez 20 lat, w okresie od grudnia 1998r do grudnia 2018 r. nasz Ośrodek funkcjonował przede wszystkim jako schronisko (hostel) interwencyjne i był całodobową placówkę dla kobiet i dzieci, doznających i zagrożonych przemocą domową, które uzyskiwały u nas schronienie i kompleksową pomoc specjalistów. Od stycznia 2018r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy zdecydowało o nieprzeznaczaniu środków finansowych na współfinansowanie schronienia dla ofiar przemocy. Dzięki pomocy prywatnych darczyńców Ośrodek w formule schroniska funkcjonował jeszcze do grudnia 2018r., ale z powodu braku dalszych środków finansowych od stycznia 2019r. zmuszeni byliśmy zawiesić działalność stacjonarną (z możliwością udzielania schronienia).

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej – organizację pożytku publicznego, która na terenie m.st. Warszawy prowadzi jeszcze dwie placówki, tj. Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” na Białołęce oraz Pogotowie Interwencji Społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Śródmieście.

Główne cele realizowanych w Ośrodku „DOM” zadań:
1. Zwiększenie i ułatwienie dostępności osobom zagrożonym i doznającym przemocy do pomocy specjalistycznej (wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, pedagogicznego, a także medycznego)
2. Poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób, poszukujących w związku z przemocą domową, potrzebnego im wsparcia i pomocy doraźnej (krótkoterminowej) lub dłuższej (np. konsultacja, poradnictwo, udział w warsztatach, grupach wsparcia).
3. Wzmocnienie potencjału osób po doświadczeniach przemocy oraz zwiększenie ich sprawności funkcjonowania w rolach społecznych, w tym zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz pomocy dzieciom krzywdzonym w poradzeniu sobie z ich problemami rozwojowymi, szkolnymi, psychologicznymi.
4. Zwiększenie i pogłębienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie (w tym m.in. sytuacji ofiar przemocy i możliwości pomagania im), zwłaszcza w społecznościach lokalnych podopiecznych i środowiskach, zajmujących się niesieniem pomocy.

Pracownicy Ośrodka świadczą specjalistyczną pomoc obejmującą:
• poradnictwo prawne,
• indywidualne konsultacje i porady specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom, psychologów i pedagogów dla osób dorosłych i dzieci,
• pomoc coacha w zakresie wspierania rozwoju osobistego dla osób po doświadczeniach przemocy,
• wsparcie medyczne (ze strony lekarza psychiatry),
• grupę wsparcia dla kobiet nt. radzenia sobie z przemocą,
• warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
• grupę dalszej pomocy terapeutycznej (po grupie wsparcia);
• warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
• zajęcia opiekuńcze dla dzieci;
• zajęcia reedukacyjne dla dzieci,
• aktywizację społeczno-zawodową.

Placówka zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów – realizatorów programu pomocy (m.in. psychologów, pedagogów, prawnika, lekarza psychiatrę).
Ośrodek korzysta też ze wsparcia wolontariuszy i stażystów, głównie studentów, którzy prowadzą na terenie placówki wspierające prace biurowe i opiekuńcze nad matką i dzieckiem.
Realizowane przez placówkę działania przyczyniają się istotnie do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podopiecznych, poprawienia poczucia własnej wartości, zdobywania lepszych umiejętności do radzenia sobie z trudnościami (m. in. dotyczących korzystania z pomocy innych, wyrażania swoich potrzeb i praw, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi) oraz poprawy psychofizycznego i społecznego funkcjonowania.
Realizowany w placówce podstawowy program pomocy dla osób, doświadczających przemocy domowej jest wystandaryzowany i sprawdzony pod względem skuteczności oddziaływań. Dzięki pomocy Ośrodka wielu setkom osób udało się odzyskać znaczną stabilizację życiową i bezpieczeństwo oraz możliwość usamodzielnienia.

Ośrodek utrzymuje współpracę z Urzędem m. st. Warszawy; Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe (udostępnienie lokalu na prowadzoną działalność), Urzędem Dzielnicy Praga Południe, Urzędem Wojewody Mazowieckiego.

Działalność placówki stanowi ważne ogniwo w systemie pomagania ofiarom przemocy domowej na terenie m.st. Warszawy. Dotychczasowa działalność Ośrodka jest dobrze oceniana przez władze samorządowe oraz współpracujące na rzecz przeciwdziałania przemocy – instytucje i organizacje, a przede wszystkim osoby bezpośrednio korzystające z pomocy.
Projekty współfinansowane ze środków m. st. Warszawa w 2019r.

1. "BEZPIECZNA RODZINA" - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznających różnych form przemocy.”
2. „Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga Południe”.

Kategorie: