07. Kontrakt z uczestnikiem programu interwencyjno-terapeutycznego

Kontrakt dotyczący uczestnictwa w programie interwencyjno – terapeutycznym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zawarty między Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”,
który reprezentuje pracownik socjalny placówki ………………………………………
a podejmującą współpracę Panią………………………………………

Ośrodek Dom

 1. Ośrodek zapewnia, że program oparty jest na rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii, prawa i pracy socjalnej oraz wieloletnim doświadczeniu w pomaganiu osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i ich bliskim. Osoby realizujące program korzystają z profesjonalnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz działają zgodnie z etyką zawodową i obowiązującym prawem.
 2. Członkowie zespołu zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy przed osobami niepowołanymi faktu korzystania z pomocy placówki oraz wszelkich szczegółów dotyczących sytuacji podopiecznej i otrzymywanej pomocy. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do kontaktu, w interesie uczestniczki programu lub w celu zweryfikowania podawanych przez nią danych ze służbami publicznymi, takimi jak sądy, prokuratura, policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i inne instytucje opiekuńczo wychowawcze.
 3. Członkowie zespołu zobowiązują się do niepodejmowania z uczestnikami programu kontaktów o charakterze erotycznym, towarzyskim i finansowym.
 4. Członkowie zespołu zastrzegają sobie prawo do skierowania uczestnika na konsultację specjalistyczną, a także zaproponowanie innej formy lub miejsca uzyskania pomocy.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu placówki lub złamanie któregoś z poniższych warunków kontraktu uznajemy za decyzję o przerwaniu współpracy. W takim wypadku istnieje możliwość konsultacji i kontynuowania współpracy na ponownie ustalonych zasadach.

Uczestnik programu

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu placówki
 2. Uczestnik zobowiązuje się do nie ujawniania danych personalnych współuczestników programu oraz do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co jest mu wiadome o sytuacji osobistej innych uczestników.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego udziału w zajęciach i wizytach u specjalistów wskazanych przez pracowników placówki oraz do punktualności. W przypadku, gdy uczestnik programu z ważnych powodów decyduje o opuszczeniu spotkania lub spóźnieniu, jest zobowiązany omówić przyczyny takiej decyzji z osobą prowadzącą zajęcia lub z pracownikiem socjalnym.
 4. Uczestnik programu podejmuje odpowiedzialność za proces wychodzenia z sytuacji przemocy i uzyskiwania psychicznej i życiowej niezależności. Rozumie, że proces ten będzie wymagał osobistej pracy i aktywności.
 5. Uczestnik programu bierze aktywny udział w ustalaniu planu wychodzenia z sytuacji przemocy, a następnie w jego realizacji.
 6. Uczestnik programu ma prawo do odmowy wykonania zaleceń członków zespołu lub udziału w jakiejś formie aktywności pod warunkiem omówienia z pracownikami powodów takiej decyzji.
 7. Uczestnik ma prawo do zgłaszania pracownikom placówki wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących realizacji programu pomocy i do informacji o innych możliwych miejscach i formach pomocy.
 8. Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące jego sytuacji życiowej znane są członkom zespołu placówki i mogą być przedmiotem omawiania na forum zebrania klinicznego zespołu.
 9. Uczestnik programu zobowiązuje się do uzgadniania z psychologiem zatrudnionym w placówce innych podejmowanych form pomocy psychologicznej.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że trzy nieobecności na spotkaniu indywidualnym lub grupowym lub złamanie któregoś z powyższych warunków kontraktu oznacza rezygnację z zaproponowanej formy pomocy.

Kategorie: