03. Warunki przyjęcia do Ośrodka

Placówka przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania osoby doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Z oferowanych form pomocy w trybie ambulatoryjnym (tj. pomocy specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, lekarskiej) mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci pozostające pod ich opieką. Oferta skierowana jest do osób narażonych na przemoc fizyczną, psychiczną, nadużycia seksualnie lub innego rodzaju zagrożenia ich życia lub zdrowia.
Osoby potrzebujące wsparcia i specjalistycznej pomocy w zakresie wyzwalania się z przemocy domowej mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem takich instytucji, jak: policja, sądy, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, służba zdrowia lub organizacje pozarządowe.
Po wstępnym wywiadzie i diagnozie sytuacji życiowej, osobom zakwalifikowanym do pomocy oferuje wsparcie indywidualne i grupowe

Kategorie: