04. Zasady i wartości jakimi kieruje się Ośrodek "Dom"

1. Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dla osób korzystających z pomocy placówki.
2. Zapewnienie anonimowości i poufności osobom, korzystającym z pomocy Ośrodka z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.
3. Zapewnienie swoim klientom prawa do rzetelnej informacji w zakresie pomocy oraz zgłaszania przez nich uwag lub skarg, dotyczących jakości otrzymywanej pomocy;
4. Kompetencje (profesjonalizm) i etyka osób zatrudnionych w Ośrodku.
5. Bezinteresowność i bezpłatność udzielanych usług.
6. Rzetelność i słowność oraz konsekwentne egzekwowanie podejmowanych ustaleń.
7. Poszanowanie autonomii i wzmacnianie samodzielności podopiecznych placówki.
8. Zapewnienie dostępności do udzielanych usług.
9. Okazywanie szacunku, życzliwości i otwartości dla swoich podopiecznych.
10. Indywidualne podejście do każdej z osób, zgłaszających się do placówki.
11. Współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działalności na rzecz osób, doświadczających przemocy.
12. Praca zespołowa osób zatrudnianych w Ośrodku.
13. Superwizja pracy zespołu Ośrodka oraz ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pomagających.
14. Prowadzenie ewaluacji (oceny skuteczności) podejmowanych działań pomocowych.
15. Inicjowanie i wspieranie działalności samopomocowej wśród osób, korzystających z pomocy placówki.

Kategorie: