Ośrodek "Dom"

04. Zasady i wartości jakimi kieruje się Ośrodek "Dom"

1. Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dla osób korzystających z pomocy placówki.
2. Zapewnienie anonimowości i poufności osobom, korzystającym z pomocy Ośrodka z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.
3. Zapewnienie swoim klientom prawa do rzetelnej informacji w zakresie pomocy oraz zgłaszania przez nich uwag lub skarg, dotyczących jakości otrzymywanej pomocy;
4. Kompetencje (profesjonalizm) i etyka osób zatrudnionych w Ośrodku.
5. Bezinteresowność i bezpłatność udzielanych usług.

07. Kontrakt z uczestnikiem programu interwencyjno-terapeutycznego

Kontrakt dotyczący uczestnictwa w programie interwencyjno – terapeutycznym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zawarty między Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”,
który reprezentuje pracownik socjalny placówki ………………………………………
a podejmującą współpracę Panią………………………………………

03. Warunki przyjęcia do Ośrodka

Placówka przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania osoby doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Z oferowanych form pomocy w trybie ambulatoryjnym (tj. pomocy specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy i pomocy ofiarom, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, lekarskiej) mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci pozostające pod ich opieką. Oferta skierowana jest do osób narażonych na przemoc fizyczną, psychiczną, nadużycia seksualnie lub innego rodzaju zagrożenia ich życia lub zdrowia.

Strony